Regulamin – Noc Kinowa UEK

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa oraz zasady panujące na Wydarzeniu “Noc Kinowa UEK 2022”, zwanym dalej: “Wydarzeniem”.

 2. Organizatorem Nocy Kinowej UEK 2022:

 1. Stowarzyszenie Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, z siedzibą w Krakowie przy ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377207, posiadające nr REGON 121507739 i NIP 6762439370, reprezentowane przez Tomasza Maurka - Prezesa Zarządu i Paulinę Przydatek - Wiceprezesa Zarządu,

 2. Zarząd Juwenaliów UEK 2022, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, reprezentowany przez Mateusza Koniecznego - Dyrektora Juwenaliów UEK 2022,

 3. Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków,

wspólnie zwanymi dalej: “Organizatorem”.

 1. W imieniu Organizatora nad prawidłowym przebiegiem wszystkich działań związanych z organizacją Wydarzenia czuwają: Koordynator Magdalena Kania oraz określeni Członkowie i Sympatycy Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: Dominika Browarnik, Katarzyna Dżuga, Aleksandra Hanusiak, Magdalena Miodońska, Jan Stanek, Emilia Woronka, zwani dalej: “Grupą Projektową”. 

 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Wydarzenia będą przebywać na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 3. Wejście na Wydarzenie jest bezpłatneOsoby wchodzące na teren Wydarzenia zwane są dalej: “Uczestnikiem”.

 4. Uczestnik bierze udział w Wydarzeniu na własną odpowiedzialność.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje powstałe podczas Wydarzenia.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, kradzieże oraz straty materialne powstałe na skutek działania Uczestników Wydarzenia.

 7. Uczestnik odpowiada za naprawienie wszelkich szkód i zniszczeń powstałych z jego winy na terenie Wydarzenia lub w związku z jego obecnością na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 8. Zabrania się wnoszenia na teren Wydarzenia: 

 1. jedzenia, napojów, w tym również alkoholu zakupionego poza terenem Wydarzenia,

 2. pojemników wykonanych z twardego materiału, 

 3. broni i niebezpiecznych przedmiotów, w tym: materiałów wybuchowych, środków pirotechnicznych, substancji żrących, środków odurzających i substancji psychotropowych oraz jakichkolwiek przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla osób przebywających na terenie Wydarzenia,

 4. bagaży większych niż bagaż podręczny o maksymalnych wymiarach 42 x 32 x 25 cm,

 5. wprowadzania zwierząt,

 6. kul ortopedycznych.

 1. Członkowie Służb Porządkowych mają prawo do przeszukania wchodzących osób w celu uniemożliwienia wniesienia przedmiotów zabronionych wymienionych w pkt. 10.

 2. Osoby wchodzące na teren Wydarzenia mają obowiązek, na prośbę Organizatora lub wolontariuszy, poddać się przeszukaniu bagaży i odzieży w celu wykluczenia wnoszenia na teren chroniony zabronionych przedmiotów.

 3. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Organizatora oraz Służb Porządkowych. 

 4. Organizator ma prawo odmówić wstępu na Wydarzenie i przebywania na nim osobom:

 1. niepełnoletnim,

 2. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

 3. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa gości i/lub Uczestników Wydarzenia,

 4. posiadającym przedmioty wymienione w pkt. 10.

 1. Organizator upoważniony jest do niewpuszczania na teren Wydarzenia osób i wypraszania ich z terenu Wydarzenia bez podania przyczyny.

 2. Uczestnicy niszczący mienie, zakłócający przebieg odbywającego się Wydarzenia, stwarzający zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego oraz łamiący ustalenia powyższego Regulaminu będą usuwani z terenu Wydarzenia lub ujmowani w celu przekazania Policji.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na Wydarzenie w przypadku gdyby zwiększenie liczby Uczestników zagrażało prawidłowemu przebiegowi i bezpieczeństwu Wydarzenia.

 4. Podczas Wydarzenia zabrania się:

 1. prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej, reklamowej, akwizycyjnej i przeprowadzania zbiórek,

 2. wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla Uczestników, 

 3. wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nieprzeznaczone do powszechnego użytku,

 4. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu Wydarzenia, a także niszczenia infrastruktury.

 1. Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest stosować się do poleceń Organizatorów oraz Służb Porządkowych, nie zakłócać porządku publicznego, przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu i nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób.

 2. Członkowie Służb Porządkowych mogą stosować środki przymusu bezpośredniego, z zachowaniem zasad określonych w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony osób i mienia oraz w przepisach dotyczących warunków i sposobu użycia przez pracowników ochrony środków przymusu bezpośredniego.

 3. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych Wydarzenie odbędzie się w specjalnie przeznaczonym do tego namiocie, na którego terenie obowiązuje całkowity zakaz palenia.

 4. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie Wydarzenia.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia.

 6. Niniejszy Regulamin jest dostępny na:

 1. stronie internetowej www.juwenaliauek.pl,

 2. terenie Wydarzenia.

 1. Wejście na teren Wydarzenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Uczestnika.

 2. Każdy Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

 3. Osoby przebywające na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, podlegają przepisom porządkowym dotyczącym tego obiektu. Wejście na teren Kampusu oznacza automatycznie ich bezwzględną akceptację.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia osób z terenu Wydarzenia w przypadku złamania zasad Regulaminu Wydarzenia oraz Regulaminu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz niestosujących się do poleceń Organizatora i Służb Porządkowych.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i ewentualnych zmian niniejszego Regulaminu.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczne decyzje w sprawach organizacyjno-porządkowych należą do Organizatora..

 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 8. Uczestnicy Imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu oraz na działanie migającego światła lub pewnych jego naturalnych kombinacji mogących wywołać u uczestników utraty przytomności lub ataki epileptyczne.

 9. Udział w wydarzeniu oznacza zgodę Uczestnika na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora oraz podmioty z nim współpracujące w celach dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych. Uczestnicy niewyrażający zgody na wykorzystanie ich wizerunku w celach wskazanych powyżej poinformują o tym w formie pisemnej członków Grupy Projektowej, nie później niż w dniu Wydarzenia.

 10. Celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, każdy Uczestnik przebywający na terenie Wydarzenia zobowiązany jest przestrzegać wszystkich obostrzeń epidemiologicznych i reżimu sanitarnego, wprowadzonych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz pozostałych bieżących zaleceń sanitarnych Organizatora. Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do zapoznania się z obowiązującymi wytycznymi w zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznego. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na Wydarzenie oraz do usunięcia z terenu Wydarzenia Uczestników niestosujących się do obowiązujących zasad postępowania.

 11. Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w Wydarzeniu nie mogą uczestniczyć osoby, u których występują objawy wskazujące na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 oraz osoby przebywające na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. W przypadku wystąpienia u Uczestnika Wydarzenia którejś z okoliczności wymienionych w zdaniu poprzednim, Uczestnik Wydarzenia ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na Wydarzenie oraz do usunięcia z terenu Wydarzenia Uczestników, w przypadku których wystąpiła którakolwiek z wyżej wymienionych okoliczności.

 12. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nieprzestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.