Polityka prywatności serwisu juwenaliauek.pl

Informacje wstępne

Od 25 maja 2018 r. na terenie całej UE obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Mając to na uwadze, w niniejszym dokumencie (dalej: „Polityka”) przekazujemy Ci m.in. informację o podstawach prawnych przetwarzania Twoich danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także Twoich prawach z tym związanych.

Co to są dane osobowe oraz ich przetwarzanie ?

Dane osobowe – są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, w tym np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych.

Kto jest administratorem danych osobowych ?

Administratorem danych osobowych jest podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych, przy korzystaniu z serwisu juwenaliauek.pl, jest Stowarzyszenie Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, z siedzibą w Krakowie przy ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie,  XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377207, posiadające nr REGON 121507739 i NIP 6762439370 (dalej: „Administrator” lub „Stowarzyszenie”).

Jeżeli chcesz się skontaktować z Administratorem w sprawie twoich danych osobowych pisz na e-mail katarzyna.stainska@juwenaliauek.pl .

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

W związku z korzystaniem z serwisu internetowego juwenaliauek.pl (dalej: „Strona”). Twoje dane przetwarzane są w niezbędnym, minimalnym zakresie wymaganym do świadczenia usługi korzystania ze Strony na pożądanym poziomie. Jeśli natomiast korzystasz z formularzy zgłoszeniowych dostępnych na Stronie to  wtedy Twoje dane przekazywane Administratorowi za pośrednictwem tych formularzy przetwarzane są w celu podjęcia przez Administratora kontaktu.  

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych uzależniona jest od tego w jaki sposób korzystasz ze Strony:

(a) jeśli jedynie odwiedzasz Stronę, wtedy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes prawny realizowany przez Administratora polegający na zapewnieniu działającej poprawnie Strony;

(b)  jeśli chcesz się z nami skontaktować, wówczas podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja dobrowolna zgoda; 

Jak długo dane osobowe są przetwarzane?

W przypadku, gdy Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody.

W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu  lub do momentu otrzymania sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, co do dalszego przetwarzania, tylko w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje. 

Czy dane osobowe udostępniane są podmiotom trzecim?

Twoje dane osobowe przekazywane są innym podmiotom wyłącznie, gdy jest możliwe zgodnie z obowiązującym prawem. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim, Administrator przewiduje postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa mające na celu zapewnienie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa.

Jakie Prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

(a) prawo dostępu do Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci otrzymanie informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli tak, to korzystając z tego prawa możesz otrzymać kopię swoich danych osobowych, które przetwarzamy;

(b) prawo do sprostowania Twoich danych osobowych. Prawo to zapewnia Ci możliwość poprawienia niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, które przetwarzamy;

(c) prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo to pozwala Ci zwrócić się do nas o wstrzymanie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach: (i) gdy chcesz abyśmy sprawdzili prawidłowość Twoich danych; (ii) gdy nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; (iii) gdy dane są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, mimo, że nie potrzebujemy już Twoich danych do naszych własnych celów; (iv) gdy wniosłeś sprzeciw wobec naszego przetwarzania, ale musimy zweryfikować czy w dalszym ciągu mamy nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania Twoich danych osobowych;

(d) prawo do usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci żądanie usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli: (i) nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; (ii) wycofałeś swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, a my nie dysponujemy inną podstawą prawną przetwarzania; (iii) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, a my nie możemy się wylegitymować nadrzędną i prawnie uzasadnioną podstawą do kontynuowania przetwarzania; (iv) Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

(e) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. Prawo to przysługuje Ci tylko  w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody lub przesłanki wykonania umowy, wówczas gdy samo przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych).

W przypadku, gdy udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Masz również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje Ci też prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy podstawą prawną przetwarzania jest usprawiedliwiony interes Administratora lub gdy przetwarzanie danych następuje na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Czym są pliki cookies i dlaczego ich używamy? Jak zarządzać plikami cookies?

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach użytkowników podczas korzystania z naszej Strony. Cookies wykorzystywane są do zapewnienia przyjaznego korzystania z naszej Strony poprzez zapamiętywanie Twoich preferencji. Bez używania plików cookies korzystanie z naszej Strony byłoby mniej przyjazne dla ciebie.

Cookies pełnią różne funkcje. Przede wszystkim ułatwiają poruszanie się po Stronie i przechowują informacje o Twoich preferencjach, po to by prezentować Ci odpowiednie treści oraz przyczyniać się do podnoszenia jakości naszych usług.

Na Stronie wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies, zwanych „sesyjnymi” (session cookies) oraz „stałymi” (persistent cookies). „Sesyjne” pliki cookies to pliki tymczasowe, które przechowywane są na urządzeniu użytkownika do momentu opuszczenia Strony. „Stałe” pliki cookies pozostają na urządzeniu użytkownika przez dłuższy czas, uzależniony od parametrów określających „czas życia” danego pliku cookie, lub też do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Administrator wykorzystuje także analityczne pliki cookies, które gromadzą informacje na temat aktywności użytkownika Strony i umożliwiają nam optymalizację jego funkcjonowania. Ponadto Administrator używa społecznościowych plików cookies. Pliki te są wykorzystywane w celu śledzenia aktywności członków portali społecznościowych. Nasz Serwis wykorzystuje także wtyczki („plug-ins”) podmiotów trzecich w formie przycisków Udostępnij w serwisie Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, Snapchat, YouTube, TikTok.

Twoja przeglądarka internetowa udostępnia Ci informacje na temat tego w jaki sposób możesz odrzucić, usunąć lub zablokować Pliki Cookies. Poniżej znajdziesz odnośniki, które przekierują Cię do odpowiednich informacji związanych z kilkoma, najbardziej popularnymi przeglądarkami:

(a) Google Chrome

(b) Internet Explorer

(c) Mozilla Firefox

(d) Safari

Informacje końcowe

Administrator dokonuje regularnego przeglądu niniejszej polityki prywatności i dokonuje jej zmian w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych.