Regulamin – Fashion Night UEK

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa oraz zasady panujące na Wydarzeniu “Fashion Night UEK 2022”, zwanym dalej: “Wydarzeniem”.

 2. Pod pojęciem Wydarzenie określa się Pokaz mody oraz inne wydarzenia realizowane w ramach Fashion Night UEK 2022 ogłoszone przez Organizatora.

 3. Organizatorem Fashion Night UEK 2022 jest:

 1. Stowarzyszenie Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, z siedzibą w Krakowie przy ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377207, posiadające nr REGON 121507739 i NIP 6762439370, reprezentowane przez Tomasza Maurka - Prezesa Zarządu i Paulinę Przydatek - Wiceprezesa Zarządu,

 2. Zarząd Juwenaliów UEK 2022, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, reprezentowany przez Mateusza Koniecznego - Dyrektora Juwenaliów UEK 2022,

 3. Erasmus Student Network Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, 

wspólnie zwanymi dalej: “Organizatorem”.

 1. W imieniu Organizatora nad prawidłowym przebiegiem wszystkich działań związanych z organizacją Wydarzenia czuwają: Koordynator Zofia Kulig oraz określeni Członkowie Zwyczajni i Aspirujący Erasmus Student Network Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: Jakub Hładio, Anna Kowalik, Paulina Lis, Aleksandra Marek, Alicja Nieckula, Bartłomiej Pochodowicz, Patryk Sitkowski, Jakub Żak, zwani dalej: „Grupą Projektową”.

 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Wydarzenia będą przebywać na terenie hali widowiskowo-sportowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, innych części Pawilonu Sportowo-Dydaktycznego oraz miejsc udostępnionych w innych częściach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie należących do terenu Wydarzenia.

 3. Wejście na Wydarzenie jest bezpłatne i nie ma ograniczeń wiekowych. Osoby wchodzące na teren Wydarzenia zwane są dalej: “Uczestnikiem”.

 4. Uczestnicy zobowiązani są do przybycia na Wydarzenie odpowiednio wcześniej. Osoby spóźnione będą w miarę możliwości wprowadzane na widownię za decyzją Organizatora i proszone o zajęcie wolnych miejsc, wskazanych przez obsługę widowni. 

 5. Uczestnik bierze udział w Wydarzeniu na własną odpowiedzialność.

 6. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione podczas Pokazu.

 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje powstałe podczas Wydarzenia.

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, kradzieże oraz straty materialne powstałe na skutek działania Uczestników Wydarzenia.

 9. Uczestnik odpowiada za naprawienie wszelkich szkód i zniszczeń powstałych z jego winy na terenie Wydarzenia lub w związku z jego obecnością na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 10. Zabrania się wnoszenia na teren Wydarzenia:

 1. jedzenia i alkoholu,

 2. broni i niebezpiecznych przedmiotów, w tym: materiałów wybuchowych, środków pirotechnicznych, substancji żrących, środków odurzających i substancji psychotropowych oraz jakichkolwiek przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla osób przebywających na terenie Wydarzenia.

 1. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Organizatora.

 2. Organizator ma prawo odmówić wstępu na Wydarzenie i przebywania na nim osobom:

 1. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków, 

 2. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa gości i/lub Uczestników Wydarzenia,

 3. posiadającym przedmioty wymienione w pkt. 13.

 1. Organizator upoważniony jest do niewpuszczania na teren Wydarzenia osób i wypraszania ich z terenu Wydarzenia bez podania przyczyny.

 2. Uczestnicy niszczący mienie, zakłócający przebieg odbywającego się Wydarzenia, stwarzający zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego oraz łamiący ustalenia powyższego Regulaminu będą usuwani z terenu Wydarzenia.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na Wydarzenie w przypadku gdyby zwiększenie liczby Uczestników zagrażało prawidłowemu przebiegowi i bezpieczeństwu Wydarzenia.

 4. Podczas Wydarzenia zabrania się:

 1. wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla Uczestników, w tym na scenę, zaplecze, pomieszczeń technicznych, backstage, garderób i innych pomieszczeń przeznaczonych do użytku Organizatora,

 2. dotykania i zbliżania się do elementów scenografii, wyposażenia technicznego, aparatury nagłaśniającej oraz oświetleniowej.

 1. Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest stosować się do poleceń Organizatora, nie zakłócać porządku publicznego, przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu i nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób.

 2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie Wydarzenia.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia.

 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na:

 1. stronie internetowej www.juwenaliauek.pl,

 2. terenie Wydarzenia.

 1. Wejście na teren Wydarzenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Uczestnika.

 2. Każdy Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia osób z terenu Wydarzenia w przypadku złamania zasad Regulaminu Wydarzenia oraz Regulaminu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz niestosujących się do poleceń Organizatora.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i ewentualnych zmian niniejszego Regulaminu.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczne decyzje w sprawach organizacyjno-porządkowych należą do Organizatora.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 7. Udział w wydarzeniu oznacza zgodę Uczestnika na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora oraz podmioty z nim współpracujące w celach dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych. Uczestnicy niewyrażający zgody na wykorzystanie ich wizerunku w celach wskazanych powyżej poinformują o tym w formie pisemnej członków Grupy Projektowej, nie później niż w dniu Wydarzenia.

 8. Celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, każdy Uczestnik przebywający na terenie Wydarzenia zobowiązany jest przestrzegać wszystkich obostrzeń epidemiologicznych i reżimu sanitarnego, wprowadzonych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz pozostałych bieżących zaleceń sanitarnych Organizatora. Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do zapoznania się z obowiązującymi wytycznymi w zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznego. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na Wydarzenie oraz do usunięcia z terenu Wydarzenia Uczestników niestosujących się do obowiązujących zasad postępowania.

 9. Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w Wydarzeniu nie mogą uczestniczyć osoby, u których występują objawy wskazujące na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 oraz osoby przebywające na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. W przypadku wystąpienia u Uczestnika Wydarzenia którejś z okoliczności wymienionych w zdaniu poprzednim, Uczestnik Wydarzenia ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na Wydarzenie oraz do usunięcia z terenu Wydarzenia Uczestników, w przypadku których wystąpiła którakolwiek z wyżej wymienionych okoliczności.

 10. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nieprzestrzegania zawartych powyżej postanowień.