REGULAMIN IMPREZY
„Koncert Główny - Juwenalia UEK 2022”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin wydany jest przez Organizatora i dotyczy imprezy masowej o charakterze artystyczno-rozrywkowym pod nazwą „Koncert Główny - Juwenalia UEK 2022” odbywającej się w formie koncertu, zaliczonej do kategorii imprez masowych w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2015 r., poz. 2139) organizowanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego - w tym Kodeksu Cywilnego.

 2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 3. Regulamin - Regulamin Koncertu Głównego - Juwenalia UEK 2022,

 4. Organizator - Stowarzyszenie Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, z siedzibą w Krakowie przy ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377207, posiadające nr REGON 121507739 i NIP 6762439370,

 5. Impreza - Koncert Główny - Juwenalia UEK 2022,

 6. Bilet - indywidualna zgoda wejścia na Imprezę, która przy pierwszym wejściu na Teren Imprezy podlega weryfikacji, zarówno w formie papierowej (Bilet zakupiony stacjonarnie), jak i w formie kodu (Bilet zakupiony drogą elektroniczną),

 7. Uczestnik - osoba fizyczna uczestnicząca w Imprezie na podstawie zakupionego Biletu,

 8. Uczestnik z niepełnosprawnością - osoba fizyczna ze znacznym stopniem niepełnosprawności bądź poruszająca się na wózku, posiadająca orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności lub ważną legitymację osoby niepełnosprawnej,

 9. Teren Imprezy - wyznaczona część Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, na którym odbywa się Impreza (adres: Rakowicka 27, 31-510 Kraków),

 10. Służby Porządkowe i Służby Informacyjne, zwane razem Służbami - powołane przez Organizatora osoby, w tym pracownicy agencji ochrony osób lub mienia, mające na celu dbanie o bezpieczeństwo Uczestników Imprezy, w tym przeszukanie Uczestników przed wstępem na Teren Imprezy,

 11. Partnerzy - spółki prawa handlowego, Stowarzyszenia oraz inne podmioty współpracujące z Organizatorem,

 12. Kodeks Wykroczeń - ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz.U. 1971 Nr 12 poz. 114),

 13. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.1964 Nr 16 poz. 93),

 14. Ustawa o imprezach masowych - ustawa z dnia 20 marca 2009 r. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504),

 15. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 Nr 35 poz. 230),

 16. Ustawa o prawie autorskim - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83),

 17. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej - ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351).

 1. Impreza odbędzie się na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 2. Wstęp i przebywanie na Terenie Imprezy jest odpłatny, na podstawie ważnych i obowiązujących Biletów, zaproszeń i akredytacji.

 3. Każda osoba przebywająca na Terenie Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na Terenie Imprezy.

 5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad wstępu i warunków uczestnictwa w Imprezie oraz zasad zachowania się Uczestników podczas trwania Imprezy i korzystania przez nich z urządzeń znajdujących się na Terenie Imprezy, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków Uczestników w związku z nabyciem Biletu.


§2

SPRZEDAŻ BILETÓW

 1. Bilety sprzedawane są wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży oraz przez stronę bileterii internetowej.

 2. W przypadku powzięcia informacji o nabyciu Biletu w celu odsprzedaży z zyskiem, Organizator może poinformować odpowiednie służby o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego, sankcjonowanego zgodnie z art. 133 Kodeksu Wykroczeń. 

 3. W przypadku stwierdzenia nieoryginalności Biletu bądź jego wcześniejszego wykorzystania, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu Uczestnikowi na Teren Imprezy.

 4. Osoba wspierająca Uczestnika z niepełnosprawnością jest uprawniona do wstępu na Teren Imprezy w ramach Biletu zakupionego przez Uczestnika z niepełnosprawnością. 

 5. Zakupiony Bilet nie podlega wymianie ani zwrotowi. W przypadku odwołania Imprezy, Organizator nie będzie zobowiązany do rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza Biletu, poza zwrotem sumy, na jaką opiewał Bilet na odwołaną Imprezę, na podstawie okazania dowodu zakupu Biletu. 


§3

WSTĘP NA TEREN IMPREZY

 1. Wstęp na Teren Imprezy mają osoby pełnoletnie posiadające Bilet, wraz z ważną legitymacją studencką lub dowodem tożsamości, w zależności od rodzaju Biletu. 

 2. W przypadku braku okazania dokumentu uprawniającego do ulgi, Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia dopłaty. 

 3. Opuszczenie Terenu Imprezy powoduje utratę ważności Biletu. 

 4. W Imprezie nie może brać udziału Uczestnik, który:

 5. uczestniczy w Imprezie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,

 6. zachowuje się w sposób agresywny wobec innych Uczestników,

 7. wnosi ostre przedmioty, broń lub inne przedmioty niebezpieczne na Teren Imprezy,

 8. nawołuje do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt lub pochwala taką przemoc,

 9. propaguje jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa,

 10. nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość lub pochwalają taką nienawiść,

 11. znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości,

 12. zniesławia lub znieważa jakiegokolwiek innego Uczestnika,

 13. narusza dobra osobiste jakiegokolwiek innego Uczestnika,

 14. w inny sposób niż określony w lit. c-i narusza obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje,

 15. używa wulgaryzmów lub wygłasza inne treści o charakterze obraźliwym,

 16. nawołuje do zachowań niebezpiecznych lub pochwala takie zachowania,

 17. uczestniczy w Imprezie wyłącznie w celu promocji lub reklamy towarów bądź usług w sposób nieuzgodniony z Organizatorem.

 1. Zabrania się wnoszenia na Teren Imprezy:

 1. napojów (w szczególności alkoholowych) oraz jedzenia,

 2. broni i niebezpiecznych przedmiotów, w tym: materiałów wybuchowych, środków pirotechnicznych, substancji żrących, środków odurzających i substancji psychotropowych oraz jakichkolwiek przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla osób przebywających na Terenie Imprezy,

 3. urządzeń rejestrujących obraz (aparat fotograficzny, kamera, dron),

 4. wprowadzania zwierząt,

 5. bagaży większych niż bagaż podręczny o maksymalnych wymiarach 42 x 32 x 25 cm.

 1. Służby Porządkowe są obowiązane odmówić wstępu na Imprezę:

 1. osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie: zakazujące wstępu na imprezę masową, zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach, przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,

 2. osobie odmawiającej poddania się czynnościom, o których mowa w §4 ust. 8,

 3. osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

 4. osobie posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o których mowa w §3 ust. 5,

 5. osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,

 6. osobie nieposiadającej Biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na Imprezie,

 7. usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie Regulaminem.

 1. Służby mają prawo do przeszukania osób wchodzących na Imprezę (w szczególności ich odzieży oraz bagaży) w celu uniemożliwienia im wniesienia na Teren Imprezy przedmiotów zabronionych wymienionych w §3 ust. 5. W przypadku podejrzenia bądź stwierdzenia, że osoba wnosi lub posiada przedmioty zabronione (w rozumieniu §3 ust. 5 Regulaminu), Służby wzywają Uczestnika do opuszczenia Imprezy. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Organizatora oraz podległych mu Służb.


§4

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo Uczestnikom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.: 

  1. Służby Porządkowe i Służby Informacyjne,

  2. powołanie Koordynatora do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami organizującego pracę tych Służb, 

  3. udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.

 2. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że: 

  1. pracownicy obsługi, Służby oraz Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru,

  2. Służby muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania Straży Pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielania pierwszej pomocy medycznej.

 3. Na Terenie Imprezy zabrania się: 

  1. wszelkiej profesjonalnej rejestracji audiowizualnej, w szczególności za pomocą bezzałogowych statków latających, aparatów fotograficznych i kamer wideo (nie dotyczy osób posiadających odpowiednią akredytację wydaną przez Organizatora),

  2. prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej, reklamowej, akwizycyjnej i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Organizatora,

  3. wchodzenia lub przechodzenia przez obiekty budowlane, w szczególności urządzenia nieprzeznaczone do powszechnego użytku (np. płoty, mury, drzewa, maszty, słupy, dachy, fontanny),

  4. przebywania w obszarach nieprzeznaczonych dla Uczestników (np.: zaplecze sceny, pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe),

  5. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,

  6. zaśmiecania Terenu Imprezy,

  7. niszczenia sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy. 

 4. Uczestnicy Imprezy przebywający na Terenie Imprezy mają obowiązek stosowania się do poleceń Organizatora oraz Służb dbających o bezpieczeństwo i porządek. 

 5. Służby Porządkowe mogą stosować środki przymusu bezpośredniego, z zachowaniem zasad określonych w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony osób i mienia oraz w przepisach dotyczących warunków i sposobu użycia przez pracowników ochrony środków przymusu bezpośredniego. 

 6. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy, zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

 7. Uczestnik Imprezy, który zachowuje się w sposób agresywny wobec innych Uczestników, zniesławia lub znieważa innego Uczestnika, narusza dobra osobiste innego Uczestnika, narusza porządek prawny i dobre obyczaje, używa wulgaryzmów lub wyraża inne treści o charakterze obraźliwym, nawołuje do zachowań niebezpiecznych, stwarza zagrożenia dla zdrowia lub życia innych Uczestników, niszczy mienie bądź zakłóca przebieg Imprezy, zostanie usunięty z Terenu Imprezy przez Służby Porządkowe oraz przekazany Policji. 

 8. Służby Porządkowe są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy o imprezach masowych do: 

  1. sprawdzania uprawnień do przebywania na Terenie Imprezy, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania do opuszczenia Terenu Imprezy, 

  2. legitymowania Uczestników Imprezy w celu ustalenia ich tożsamości, przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w §3 pkt. 5, 

  3. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem Imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Imprezy,

  4. użycia w przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. poz. 628), środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i pkt 12 lit. a tej ustawy,

  5. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, Uczestników stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

 9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody, urazy, kradzieże oraz straty materialne powstałe na skutek działań Uczestników Imprezy. 

 10. Organizator zapewnia depozyt, płatny 10 zł od sztuki. Do depozytu przyjmowane będą wyłącznie przedmioty uwzględnione w Regulaminie depozytu.

 11. Na terenie imprezy masowej dozwolone jest spożywanie alkoholi niskoprocentowych do 3,5%, które można zakupić w wydzielonych strefach gastronomicznych. Zakup oraz spożywanie alkoholu powyżej 3,5% jest możliwe wyłącznie w zamkniętej strefie gastronomicznej poza Terenem Imprezy.

 12. Na Terenie Imprezy obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych z wyłączeniem strefy wyznaczonej przez Organizatora.

 13. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy, a ponadto inne osoby przebywające na Terenie Imprezy, zobowiązują się do przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


§5

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY

 1. Organizator informuje, że z uwagi na znaczną liczbę Uczestników Imprezy oraz niezbędne środki kontroli i bezpieczeństwa stosowane przy wejściu na Teren Imprezy, Uczestnicy Imprezy powinni przybyć na Teren Imprezy z odpowiednim wyprzedzeniem. 

 2. Uczestnicy Imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu oraz na działanie migającego światła lub pewnych jego naturalnych kombinacji mogących wywołać u Uczestników utraty przytomności lub ataki epileptyczne.


§6

PRAWA DO WIZERUNKU

 1. Organizator informuje, że Impreza jest utrwalana poprzez fotografowanie i nagrywanie w celach dokumentacyjnych, promocyjnych, informacyjnych oraz reklamowych Imprezy przez Organizatora i jego Partnerów. Uczestnik biorąc udział w Imprezie wyraża zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku.

 2. W odniesieniu do fotografii oraz wideo, gdzie wizerunek Uczestnika stanowi tylko szczegół całości, odrębne zezwolenie Uczestnika nie jest wymagane i Organizator może rozpowszechniać taki wizerunek.

 3. Uczestnik zezwala na rozpowszechnianie jego wizerunku przez Organizatora oraz jego Partnerów, w szczególności poprzez:

 4. media społecznościowe,

 5. na stronach internetowych,

 6. materiały reklamowe.

 1. Jeżeli Uczestnik nie zezwala na rozpowszechnianie wizerunku przez Organizatora w sposób opisany w §6 ust. 3, w każdej chwili może opuścić Imprezę.

 2. Zezwolenie, o którym mowa w §6 ust. 3, jest udzielane nieodpłatnie, tj. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za pozowanie lub inne podobne roszczenie majątkowe związane z pozowaniem.

 3. Organizator może zezwalać podmiotom trzecim na utrwalanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie wizerunku, o którym mowa w §6 ust. 3, o ile potrzeba udzielenia takiego zezwolenia wiąże się z promocją, reklamą, informowaniem lub sprawozdawaniem związanym z Imprezą.

 4. Organizator jest uprawniony do przenoszenia na osoby trzecie zezwolenia, o którym mowa w §6 ust. 3, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Uczestnika.

 5. Osoba biorąca udział w Imprezie w każdej chwili może wycofać zezwolenie na rozpowszechnienie wizerunku, jednakże w takim przypadku jest ona zobowiązana zwrócić Organizatorowi koszty wycofania lub zniszczenia nośników, na których wizerunek Uczestnika został utrwalony, jak również korzyści utracone przez Organizatora na skutek cofnięcia zezwolenia.

 6. Cofnięcie zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku staje się skuteczne z chwilą zapłaty przez Uczestnika kwoty, o której mowa w §6 ust. 8.


§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny: 

 2. na stronie internetowej www.juwenaliauek.pl,

 3. w punktach informacyjnych na Terenie Imprezy, 

 4. przy wejściu na Teren Imprezy.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bądź ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów (choroba artysty, odwołanie przyjazdu przez artystę, siła wyższa itp.), a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym. 

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenia będące poza kontrolą Organizatora, które powodują, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania państwowe lub samorządowe w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań. 

 3. Uczestnicy Imprezy mają obowiązek dostosowania się do poleceń Organizatorów, Policji, Straży Pożarnej, spikera i Służby Porządkowej. 

 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Prawie Autorskim. 

 5. W przypadku wystąpienia szkód w mieniu użytym podczas Imprezy stosuje się przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu ustalania szkód powstałych w związku z działaniami w miejscu i czasie trwania imprezy masowej oraz trybu występowania o wypłatę odszkodowań (Dz.U. z dnia 3 sierpnia 2009 r.). 

 6. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa Uczestników oraz użytkowników sprzętu jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, przestrzeganie przepisów prawa. 

 7. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren Imprezy lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.

 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, a dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego, mają zastosowanie przepisy wynikające z Ustawy o ochronie przeciwpożarowej. 

 9. Organizator Imprezy zastrzega sobie prawa do ostatecznej interpretacji oraz ewentualnych zmian niniejszego Regulaminu.

 10. Organizator Imprezy informuje, że wszelkie przedmioty i pojazdy znajdujące się na drogach ewakuacyjnych bądź utrudniające prowadzenie ewentualnej akcji ratunkowej będą usuwane na koszt właściciela.

 11. Celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, każdy Uczestnik przebywający na Terenie Wydarzenia zobowiązany jest przestrzegać wszystkich obostrzeń epidemiologicznych i reżimu sanitarnego, wprowadzonych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz pozostałych bieżących zaleceń sanitarnych Organizatora. Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do zapoznania się z obowiązującymi wytycznymi w zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznego. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na Wydarzenie oraz do usunięcia z Terenu Wydarzenia Uczestników niestosujących się do obowiązujących zasad postępowania.

 12. Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w Wydarzeniu nie mogą uczestniczyć osoby, u których występują objawy wskazujące na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 oraz osoby przebywające na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. W przypadku wystąpienia u Uczestnika Wydarzenia którejś z okoliczności wymienionych w zdaniu poprzednim, Uczestnik Wydarzenia ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na Wydarzenie oraz do usunięcia z Terenu Wydarzenia Uczestników, w przypadku których wystąpiła którakolwiek z wyżej wymienionych okoliczności.

 13. W związku z obecną sytuacją związaną z wirusem SARS-CoV-2 Organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania stanu zdrowia Uczestnika poprzez odpowiednie oświadczenie, które będzie dostępne do wypełnienia maksymalnie na 2 dni przed Imprezą lub przy wejściu na Teren Imprezy. Dane osobowe Uczestników zawarte w oświadczeniach przechowywane będą przez Organizatora przez okres 14 dni od daty złożenia oświadczenia lub dłużej, jeżeli okaże się to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, a w tym w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

 14. Dane osobowe Uczestników wydarzeń zawarte w oświadczeniach, o których mowa powyżej, mogą być udostępniane odpowiednim służbom, pełniącym nadzór epidemiologiczny.

 15. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do realizacji celów wynikających z profilaktyki zdrowotnej, polegających na przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.