Regulamin – Przegląd Kapel Rockowych UEK

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa oraz zasady panujące na Wydarzeniu “Przegląd Kapel Rockowych UEK 2022”.

 2. W treści niniejszego Regulaminu stosuje się następujące określenia:

 1. Regulamin - niniejszy Regulamin,

 2. Wydarzenie - Przegląd Kapel Rockowych UEK 2022,

 3. Organizator - Stowarzyszenie Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Zarząd Juwenaliów UEK 2022, Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

 4. Grupa Projektowa - osoby czuwające nad prawidłowym przebiegiem wszystkich działań związanych z Wydarzeniem w imieniu Organizatora,

 5. Bilet - indywidualna zgoda wejścia na Wydarzenie, która przy pierwszym wejściu na Teren Wydarzenia podlega weryfikacji, zarówno w formie papierowej (Bilet zakupiony stacjonarnie), jak i w formie kodu (Bilet zakupiony drogą elektroniczną),

 6. Teren Wydarzenia - klub, w którym odbywa się Wydarzenie,

 7. Klub - lokal rozrywkowy, w którym odbywa się Wydarzenie,

 8. Uczestnik - osoba fizyczna uczestnicząca w Wydarzeniu na podstawie zakupionego Biletu,

 9. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 Nr 16 poz. 93),

 10. UEK - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

 1. Organizatorem Przeglądu Kapel Rockowych UEK 2022 jest:

 1. Stowarzyszenie Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, z siedzibą w Krakowie przy ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377207, posiadające nr REGON 121507739 i NIP 6762439370, reprezentowane przez Tomasza Maurka - Prezesa Zarządu i Paulinę Przydatek - Wiceprezesa Zarządu,

 2. Zarząd Juwenaliów UEK 2022, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, reprezentowany przez Mateusza Koniecznego - Dyrektora Juwenaliów UEK 2022,

 3. Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków.

 1. W skład Grupy Projektowej wchodzą: Koordynator Aleksandra Bajor oraz określeni Członkowie i Sympatycy Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: Laura Jałkowska, Aleksandra Kabała, Joanna Maciąga, Mateusz Mazela, Paulina Siarka, Jakub Wilczyński, Katarzyna Wojdan.

 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Wydarzenia będą przebywać na Terenie Wydarzenia.

 3. Wydarzenie odbędzie się w Klubie “Scena Piast”, który znajduje się na ul. Piastowskiej 47, 30-067 Kraków.

 4. Wstęp do Klubu mają osoby pełnoletnie za okazaniem Biletu wraz z ważną legitymacją (w zależności od rodzaju Biletu) lub osoby powyżej 16 roku życia za okazaniem Biletu i pisemnej zgody opiekuna prawnego okazanej przy wejściu podczas kontroli Biletów, między godziną 17:00 a 23:00 dnia 11 maja 2022 r..

 5. Podstawą wejścia na Teren Wydarzenia w przypadku Biletu “Normalnego” jest Bilet, a w przypadku Biletu “Student UEK” Bilet i ważna legitymacja studencka UEK. W przypadku braku dokumentu lub dokumentu nierealizującego wymienionych powyżej wytycznych uprawniającego do ulgi, należy uiścić dopłatę do ceny Biletu “Normalnego”.

 6. Bilet uprawnia do jednorazowego wstępu na Teren Wydarzenia. Po opuszczeniu Terenu Wydarzenia bilet uprzednio zweryfikowany nie uprawnia do ponownego wstępu na Teren Wydarzenia.

 7. Bilet nie podlega zwrotowi i wymianie.

 8. Uczestnik bierze udział w Wydarzeniu na własną odpowiedzialność.

 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje powstałe podczas Wydarzenia oraz za szkody, kradzieże czy straty materialne powstałe na skutek działania Uczestników Wydarzenia.

 10. Uczestnik odpowiada za naprawienie wszelkich szkód i zniszczeń powstałych z jego winy na Terenie Wydarzenia.

 11. Za ochronę Klubu podczas Wydarzenia odpowiedzialni są pracownicy Klubu, w tym pracownicy Agencji ochrony mienia Klubu. 

 12. Osoby wchodzące na teren Klubu mają obowiązek na prośbę pracowników Klubu, Organizatorów lub wolontariuszy okazać ważny dokument stwierdzający tożsamość bądź legitymację studencką.

 13. Zabrania się wnoszenia na Teren Wydarzenia:

 1. jedzenia i alkoholu, 

 2. broni i niebezpiecznych przedmiotów, w tym: materiałów wybuchowych, środków pirotechnicznych, substancji żrących, środków odurzających i substancji psychotropowych oraz jakichkolwiek przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla osób przebywających na Terenie Wydarzenia,

 3. urządzeń rejestrujących obraz (aparat fotograficzny, kamera, dron),

 4. wprowadzania zwierząt,

 5. bagaży większych niż bagaż podręczny o maksymalnych wymiarach 42 x 32 x 25 cm.

 1. Pracownicy Klubu, w tym pracownicy Agencji ochrony mienia Klubu, mają prawo do przeszukania wchodzących osób, a osoby te, obowiązek poddania się przeszukaniu na prośbę Organizatora lub pracowników Klubu w celu uniemożliwienia wniesienia przedmiotów zabronionych wymienionych w ust. 16.

 2. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Organizatora oraz pracowników Klubu, w tym pracowników Agencji ochrony mienia Klubu.

 3. Organizator ma prawo odmówić wstępu na Wydarzenie i przebywania na nim:

 1. osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie: zakazujące wstępu na imprezę masową, zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach, przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,

 2. osobie odmawiającej poddania się czynnościom, o których mowa w ust. 17,

 3. osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

 4. osobie posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o których mowa w ust. 16,

 5. osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,

 6. osobie nieposiadającej Biletu wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na Wydarzenia,

 7. osobie, która swoim zachowaniem zakłóca porządek publiczny lub zachowuje się niezgodnie z Regulaminem Wydarzenia lub Regulaminem Klubu.

 1. Uczestnik Wydarzenia, który zachowuje się w sposób agresywny wobec innych Uczestników, zniesławia lub znieważa innego Uczestnika, narusza dobra osobiste innego Uczestnika, narusza porządek prawny i dobre obyczaje, używa wulgaryzmów lub wyraża inne treści o charakterze obraźliwym, nawołuje do zachowań niebezpiecznych, stwarza zagrożenia dla zdrowia lub życia innych Uczestników, niszczy mienie bądź zakłóca przebieg Wydarzenia, zostanie usunięty z Terenu Wydarzenia przez Agencję ochrony mienia Klubu oraz przekazany Policji.

 2. Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest stosować się do poleceń Organizatora i pracowników Klubu oraz przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.

 3. Wejście na backstage mają tylko osoby upoważnione przez Organizatora oraz pracownicy Klubu.

 4. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie Wydarzenia oraz odwołania Wydarzenia.

 5. W przypadku odwołania Wydarzenia, Organizator nie będzie zobowiązany do rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza Biletu, poza zwrotem sumy, na jaką opiewał Bilet na odwołane Wydarzenia, na podstawie okazania dowodu zakupu Biletu. 

 6. Niniejszy Regulamin jest dostępny na:

 1. stronie internetowej www.juwenaliauek.pl,

 2. Terenie Wydarzenia.

 1. Wejście na Teren Wydarzenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Uczestnika.

 2. Osoby przebywające na Terenie Wydarzenia podlegają przepisom porządkowym dotyczącym Klubu. Wejście na Teren Wydarzenia oznacza automatycznie ich bezwzględną akceptację.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia osób z Terenu Wydarzenia niestosujących się do poleceń Organizatora czy pracowników Klubu, Regulaminu Wydarzenia oraz Regulaminu Klubu.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i ewentualnych zmian niniejszego Regulaminu. 

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczne decyzje w sprawach organizacyjno-porządkowych należą do Organizatora.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 7. Uczestnicy Imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu oraz na działanie migającego światła lub pewnych jego naturalnych kombinacji mogących wywołać u uczestników utraty przytomności lub ataki epileptyczne.

 8. Klub jest objęty monitoringiem wizyjnym. Wejście na Teren Wydarzenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na filmowanie i fotografowanie Uczestnika.

 9. Udział w Wydarzeniu oznacza zgodę Uczestnika na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora oraz podmioty z nim współpracujące w celach dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych. Uczestnicy niewyrażający zgody na wykorzystanie ich wizerunku w celach wskazanych powyżej poinformują o tym w formie pisemnej członków Grupy Projektowej, nie później niż w dniu Wydarzenia.

 10. Celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, każdy Uczestnik przebywający na Terenie Wydarzenia zobowiązany jest przestrzegać wszystkich obostrzeń epidemiologicznych i reżimu sanitarnego, wprowadzonych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz pozostałych bieżących zaleceń sanitarnych Organizatora. Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do zapoznania się z obowiązującymi wytycznymi w zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznego. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na Wydarzenie oraz do usunięcia z Terenu Wydarzenia Uczestników niestosujących się do obowiązujących zasad postępowania.

 11. Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w Wydarzeniu nie mogą uczestniczyć osoby, u których występują objawy wskazujące na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 oraz osoby przebywające na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. W przypadku wystąpienia u Uczestnika Wydarzenia którejś z okoliczności wymienionych w zdaniu poprzednim, Uczestnik Wydarzenia ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na Wydarzenie oraz do usunięcia z Terenu Wydarzenia Uczestników, w przypadku których wystąpiła którakolwiek z wyżej wymienionych okoliczności.

 12. W związku z obecną sytuacją związaną z wirusem SARS-CoV-2 Organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania stanu zdrowia Uczestnika poprzez odpowiednie oświadczenie, które będzie dostępne do wypełnienia maksymalnie na 2 dni przed Wydarzeniem lub przy wejściu na Teren Wydarzenia. Dane osobowe Uczestników zawarte w oświadczeniach przechowywane będą przez Organizatora przez okres 14 dni od daty złożenia oświadczenia lub dłużej, jeżeli okaże się to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, a w tym w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

 13. Dane osobowe Uczestników wydarzeń zawarte w oświadczeniach, o których mowa powyżej, mogą być udostępniane odpowiednim służbom, pełniącym nadzór epidemiologiczny.

 14. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do realizacji celów wynikających z profilaktyki zdrowotnej, polegających na przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

 15. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nieprzestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.