REGULAMIN - Wolontariat Juwenalia UEK 2022

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa oraz zasady wolontariatu organizowanego w ramach imprezy “Koncert Główny - Juwenalia UEK 2022”, (zwanej dalej: “Juwenalia UEK”).

 2. Organizatorem Juwenaliów UEK jest Stowarzyszenie Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, z siedzibą w Krakowie przy ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377207, posiadające nr REGON 121507739 i NIP 6762439370.

 3. Wolontariat w rozumieniu niniejszego Regulaminu to dobrowolne, nieodpłatne i nieprzymusowe działanie na rzecz Organizatora Juwenaliów UEK 2022 w dniu 13 i 14 maja 2022 roku.

 4. Wolontariuszem, (zwanym dalej: “Wolontariuszem”), może być osoba, która:

 5. posiada aktywny status studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

 6. jest pełnoletnia,

 7. dokonała zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy udostępniony na wydarzeniu “Zostanę wolontariuszem na Juwenaliach UEK 2022” na portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/events/990754628246423) oraz na stronie internetowej Juwenaliów UEK (www.juwenaliauek.pl),

 8. odbyła obowiązkowe szkolenia w terminach wyznaczonych przez Organizatora Juwenaliów UEK.

 1. Celem wolontariatu jest wykonywanie zadań wspierających przygotowanie i organizację Juwenaliów UEK. 

 2. Wolontariat odbywa się w dniach 13 oraz 14 maja 2022 r. na Kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie mieszczącego się przy ul. Rakowickiej 27, (zwany dalej: “Kampusem”). 

 3. Za wszelkie sprawy dotyczące wolontariatu oraz Wolontariuszy w imieniu Organizatora odpowiada Koordynator ds. HR Małgorzata Maciaszek. 

 4. Koordynator ds. HR wyznacza osobę odpowiedzialną za działania Wolontariusza podczas Juwenaliów UEK, (zwaną dalej: “Koordynatorem Wolontariatu”). Koordynatorem Wolontariatu może zostać osoba będąca członkiem Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Erasmus Student Network Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.


§2
OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA 

 1. Wolontariusze są przydzielani do pomocy w trzech zmianach:

 2. pierwsza zmiana od godziny 09:00 do godziny 16:00,

 3. druga zmiana od godziny 15:30 do godziny 2:30,

 4. trzecia zmiana od godziny 8:00 do momentu zakończenia sprzątania Kampusu. 

Podane godziny są godzinami orientacyjnymi.

 1. Wolontariusz zostaje przydzielony do konkretnego stanowiska przez Koordynatora Wolontariatu po stawieniu się na swojej zmianie. 

 2. Wolontariusz jest zobowiązany do wzięcia udziału w obowiązkowych szkoleniach w terminach wskazanych przez Organizatora.

 3. Wolontariusz, który był nieobecny na obowiązkowych szkoleniach, o których mowa w §2 ust. 3, a nie przekazał stosownego usprawiedliwienia Koordynatorowi Wolontariatu, nie może zostać Wolontariuszem na Juwenaliach UEK. 

 4. Wolontariusz ma obowiązek stawienia się na Kampusie 30 minut przed rozpoczęciem swojej zmiany. 

 5. Wolontariusz po przybyciu na Kampus ma obowiązek zarejestrowania się w Strefie Wolontariusza znajdującej się za Pawilonem Dydaktyczno-Sportowym na terenie Kampusu.

 6. Rozpoczęcie pierwszej zmiany odbywa się według niżej określonej procedury: 

 1. oddanie legitymacji studenckiej na czas zmiany,

 2. podpisanie niniejszego Regulaminu,

 3. odebranie koszulki i badge’a.

 1. Zakończenie pierwszej zmiany odbywa się według niżej określonej procedury: 

 1. podpisanie się na liście obecności,

 2. oddanie badge’a oraz koszulki po zakończeniu zmiany,

 3. odebranie legitymacji studenckiej.

 1. Rozpoczęcie drugiej zmiany odbywa się według niżej określonej procedury: 

 1. oddanie legitymacji studenckiej na czas zmiany,

 2. podpisanie niniejszego Regulaminu,

 3. odebranie koszulki i badge’a.

 1. Zakończenie drugiej zmiany odbywa się według niżej określonej procedury:

 1. podpisanie się na liście obecności,

 2. odebranie legitymacji po zakończeniu zmiany.

 1. Rozpoczęcie trzeciej zmiany odbywa się według niżej określonej procedury:

 1. oddanie legitymacji studenckiej na czas zmiany,

 2. podpisanie niniejszego Regulaminu,

 3. odebranie koszulki i badge'a.

 1. Zakończenie trzeciej zmiany odbywa się według niżej określonej procedury:

 1. podpisanie się na liście,

 2. odebranie legitymacji po zakończeniu zmiany.

 1. Zakończenie zmiany przez Wolontariusza jest możliwe po upływie czasu zmiany określonej w §2 ust. 1. Pierwsza zmiana kończy się nie wcześniej niż o godzinie 16:00. Druga zmiana kończy się nie wcześniej niż o godzinie 2:30. Trzecia zmiana trwa do momentu zakończenia sprzątania Kampusu.

 2. W przypadku opuszczenia terenu Kampusu przed zakończeniem zmiany, bez wcześniejszej zgody Koordynatora ds. HR lub Koordynatora Wolontariatu, Wolontariusz jest zobowiązany stawić się w wyznaczonym przez Organizatora miejscu na terenie Kampusu w dniu 16 maja 2022 r. w celu zwrotu Koordynatorowi ds. HR, przydzielonej mu przy rozpoczęciu zmiany, koszulki i badge’a.

 3. Podczas wolontariatu Wolontariusz ma obowiązek przebywania wyłącznie w strefie wyznaczonej przez Koordynatora Wolontariatu. 

 4. W momencie stwierdzenia obecności Wolontariusza w strefie innej niż ta, o której mowa w §2 ust. 15 bądź strefie znajdującej się poza obszarem dla niego dozwolonym, Koordynator ds. HR ma prawo do natychmiastowego wykluczenia Wolontariusza z wolontariatu. W przypadku wykluczenia Wolontariusz ma obowiązek niezwłocznie stawić się w Strefie Wolontariusza, oddać koszulkę i badge’a oraz opuścić Kampus bez możliwości ponownego wejścia na jego teren.

 5. Wolontariusz w trakcie swojej zmiany zobowiązuje się do zachowania trzeźwości. W przypadku stwierdzenia, iż Wolontariusz naruszył zobowiązanie wyrażone w zdaniu pierwszym, Koordynator ds. HR ma prawo do natychmiastowego wykluczenia Wolontariusza z wolontariatu. W przypadku wykluczenia Wolontariusz ma obowiązek niezwłocznie stawić się w Strefie Wolontariusza, oddać koszulkę i badge’a oraz opuścić Kampus bez możliwości ponownego wejścia na jego teren. Ponadto może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej przed Uczelnianą Komisją Dyscyplinarną ds. Studentów.

 6. Obowiązkiem Wolontariusza jest wykonywanie zadań, które przydziela mu Koordynator ds. HR lub Koordynator Wolontariatu. Zadania są zależne od zajmowanego stanowiska na poszczególnej strefie. 

 7. Wolontariusz, który złamie przynajmniej jeden z wyżej wymienionych punktów Regulaminu, o których mowa w §2 ust. 14, 15, 16 lub 17 będzie mógł odebrać swoją legitymację studencką zostawioną podczas rozpoczęcia zmiany dopiero w dniu 16 maja 2022 r. u Koordynatora ds. HR.

 8. W przypadku zakłócenia porządku w czasie Koncertu Głównego Wolontariusz ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie ochronę. Nie może on sam podjąć interwencji. 

 9. Wolontariusz ma obowiązek posiadać wiedzę o lokalizacji punktu medycznego oraz punktu informacyjnego, aby w razie potrzeby skierować tam uczestnika. Informacje te zostaną przekazane podczas szkoleń, o których mowa w §2 ust. 3.

 10. Wolontariusz w ramach wolontariatu uzyskuje uprawnienie do darmowego wejścia na Juwenalia UEK.

 11. W przypadku wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w §2 ust. 14, 15, 16 lub 17 Wolontariusz zobowiązuje się do uiszczenia opłaty w wysokości 55 zł, będącej równowartością biletu Student UEK z trzeciej puli sprzedaży, uprawniającego do wejścia na Juwenalia UEK.

 12. Wolontariusz, który skorzystał z uprawnienia określonego w §2 ust. 22, a nie pojawił się na swojej zmianie, zobowiązuje się do uiszczenia opłaty w wysokości 55 zł, będącej równowartością biletu Student UEK z trzeciej puli sprzedaży, uprawniającego do wejścia na Juwenalia UEK. 


§3
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, z siedzibą w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27, 31-510 Kraków, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377207, posiadające nr REGON 121507739 i NIP 6762439370.

 2. Dane osobowe Wolontariuszy będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji wolontariatu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, przez okres trwania wolontariatu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 3. Dane Wolontariuszy będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).

 4. Wolontariusze posiadają prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na:

 2. stronie internetowej www.juwenaliauek.pl,

 3. terenie Strefy Wolontariusza,

 4. wydarzeniu “Zostanę wolontariuszem na Juwenaliach UEK 2022” na portalu społecznościowym Facebook.

 1. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Wolontariusza. 

 2. Każdy Wolontariusz zobowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

 3. Regulamin wchodzi w życie wraz z dniem ogłoszenia.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian niniejszego Regulaminu.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 7. Udział w wolontariacie oznacza zgodę Wolontariusza na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora oraz podmioty z nim współpracujące w celach dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych. Wolontariusze niewyrażający zgody na wykorzystanie ich wizerunku w celach wskazanych powyżej poinformują o tym w formie pisemnej Organizatora, w terminie 7 dni od akceptacji niniejszego Regulaminu.