Regulamin – Wybory Najmilszej Studentki i Super Studenta UEK

§1
PRZEPISY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa oraz zasady panujące na Wydarzeniu “Wybory Najmilszej Studentki i Super Studenta UEK 2022”.

 2. W treści niniejszego Regulaminu stosuje się następujące określenia:

 3. Regulamin - niniejszy Regulamin,

 4. Wydarzenie - Wybory Najmilszej Studentki i Super Studenta UEK 2022,

 5. Organizator - Stowarzyszenie Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Zarząd Juwenaliów UEK 2022, Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

 6. Grupa Projektowa - osoby czuwające nad prawidłowym przebiegiem wszystkich działań związanych z Wydarzeniem w imieniu Organizatora,

 7. Bilet - indywidualna zgoda wejścia na Wydarzenie, która przy pierwszym wejściu na Teren Wydarzenia podlega weryfikacji, zarówno w formie papierowej (Bilet zakupiony stacjonarnie), jak i w formie kodu (Bilet zakupiony drogą elektroniczną),

 8. Teren Wydarzenia - klub, w którym odbywa się Wydarzenie,

 9. Klub - lokal rozrywkowy, w którym odbywa się Wydarzenie,

 10. Uczestnik - osoba fizyczna uczestnicząca w Wydarzeniu na podstawie zakupionego Biletu,

 11. Kandydat - osoba zgłoszona do Wyborów, posiadająca status studenta UEK,

 12. Finalista - osoba wybrana w Prawyborach, która przechodzi do Wyborów,

 13. Prawybory - pierwszy etap Wyborów Najmilszej Studentki i Super Studenta UEK,

 14. Wybory - właściwy etap Wyborów Najmilszej Studentki i Super Studenta UEK,

 15. Jury - osoby fizyczne wskazane przez Organizatora wybierające spośród Finalistów Zwycięzcę,

 16. Zwycięzca - Finalista zajmujący pierwsze miejsce w Wyborach,

 17. Nagroda Główna - korzyści materialne, które otrzymuje Zwycięzca,

 18. Nagroda Publiczności - Finalista wybrany przez publiczność w drodze głosowania,

 19. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 Nr 16 poz. 93),

 20. UEK - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

 1. Organizatorem Wyborów Najmilszej Studentki i Super Studenta UEK 2022 jest:

 1. Stowarzyszenie Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, z siedzibą w Krakowie przy ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377207, posiadające nr REGON 121507739 i NIP 6762439370, reprezentowane przez Tomasza Maurka - Prezesa Zarządu i Paulinę Przydatek - Wiceprezesa Zarządu,

 2. Zarząd Juwenaliów UEK 2022, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, reprezentowany przez Mateusza Koniecznego - Dyrektora Juwenaliów UEK 2022,

 3. Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków. 

 1. W skład Grupy Projektowej wchodzą: Koordynator Jakub Żelazko oraz określeni Członkowie i Sympatycy Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: Krzysztof Bełch, Joanna Białecka, Julia Doniecka, Michał Maciałek, Natalia Pałka, Andżelika Szymańska.

 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Wydarzenia będą przebywać na Terenie Wydarzenia.

 3. Wydarzenie odbędzie się w Klubie “Scena Piast”, który znajduje się na ul. Piastowskiej 47, 30-067 Kraków.

 4. Celem Wydarzenia jest zorganizowanie konkursu polegającego na wyborze Najmilszej Studentki i Super Studenta UEK. Zwieńczeniem Wydarzenia jest koncert.

 5. Organizatorzy zobowiązują się do przeprowadzenia Wyborów w sposób zgodny z Regulaminem.


§2

UCZESTNICY

 1. Wstęp do Klubu mają osoby pełnoletnie za okazaniem Biletu wraz z ważną legitymacją (w zależności od rodzaju Biletu) lub osoby powyżej 16 roku życia za okazaniem Biletu i pisemnej zgody opiekuna prawnego okazanej przy wejściu podczas kontroli Biletów, między godziną 19:00 a 22:30 dnia 6 maja 2022 r..

 2. Podstawą wejścia na Teren Wydarzenia w przypadku Biletu “Normalnego” jest Bilet, a w przypadku Biletu “Student UEK” Bilet i ważna legitymacja studencka UEK. W przypadku braku dokumentu lub dokumentu nierealizującego wymienionych powyżej wytycznych uprawniającego do ulgi, należy uiścić dopłatę do ceny Biletu “Normalnego”.

 3. Bilet uprawnia do jednorazowego wstępu na Teren Wydarzenia. Po opuszczeniu Terenu Wydarzenia bilet uprzednio zweryfikowany nie uprawnia do ponownego wstępu na Teren Wydarzenia.

 4. Bilet nie podlega zwrotowi i wymianie.


§3

PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Uczestnik bierze udział w Wydarzeniu na własną odpowiedzialność.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje powstałe podczas Wydarzenia oraz za szkody, kradzieże czy straty materialne powstałe na skutek działania Uczestników Wydarzenia.

 3. Uczestnik odpowiada za naprawienie wszelkich szkód i zniszczeń powstałych z jego winy na Terenie Wydarzenia.

 4. Za ochronę Klubu podczas Wydarzenia odpowiedzialni są pracownicy Klubu, w tym pracownicy Agencji ochrony mienia Klubu.

 5. Osoby wchodzące na teren Klubu mają obowiązek na prośbę pracowników Klubu, Organizatorów lub wolontariuszy okazać ważny dokument stwierdzający tożsamość bądź legitymację studencką.

 6. Zabrania się wnoszenia na Teren Wydarzenia:

 7. jedzenia i alkoholu, 

 8. broni i niebezpiecznych przedmiotów, w tym: materiałów wybuchowych, środków pirotechnicznych, substancji żrących, środków odurzających i substancji psychotropowych oraz jakichkolwiek przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla osób przebywających na Terenie Wydarzenia,

 9. urządzeń rejestrujących obraz (aparat fotograficzny, kamera, dron),

 10. wprowadzania zwierząt,

 11. bagaży większych niż bagaż podręczny o maksymalnych wymiarach 42 x 32 x 25 cm.

 1. Pracownicy Klubu, w tym pracownicy Agencji ochrony mienia Klubu, mają prawo do przeszukania wchodzących osób, a osoby te, obowiązek poddania się przeszukaniu na prośbę Organizatora lub pracowników Klubu w celu uniemożliwienia wniesienia przedmiotów zabronionych wymienionych w §3 ust. 6.

 2. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Organizatora oraz pracowników Klubu, w tym pracowników Agencji ochrony mienia Klubu

 3. Organizator ma prawo odmówić wstępu na Wydarzenie i przebywania na nim:

 1. osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie: zakazujące wstępu na imprezę masową, zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach, przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,

 2. osobie odmawiającej poddania się czynnościom, o których mowa w §3 ust. 7,

 3. osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

 4. osobie posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o których mowa w §3 ust. 6,

 5. osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,

 6. osobie nieposiadającej Biletu wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na Wydarzenia,

 7. osobie, która swoim zachowaniem zakłóca porządek publiczny lub zachowuje się niezgodnie z Regulaminem Wydarzenia lub Regulaminem Klubu.

 1. Uczestnik Wydarzenia, który zachowuje się w sposób agresywny wobec innych Uczestników, zniesławia lub znieważa innego Uczestnika, narusza dobra osobiste innego Uczestnika, narusza porządek prawny i dobre obyczaje, używa wulgaryzmów lub wyraża inne treści o charakterze obraźliwym, nawołuje do zachowań niebezpiecznych, stwarza zagrożenia dla zdrowia lub życia innych Uczestników, niszczy mienie bądź zakłóca przebieg Wydarzenia, zostanie usunięty z Terenu Wydarzenia przez Agencję ochrony mienia Klubu oraz przekazany Policji.

 2. Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest stosować się do poleceń Organizatora i pracowników Klubu oraz przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.

 3. Wejście na backstage mają tylko osoby upoważnione przez Organizatora oraz pracownicy Klubu.


§4
ZGŁASZANIE KANDYDATUR

 1. Kandydatury należy zgłaszać przez formularz zgłoszeniowy udostępniony na wydarzeniu na portalu społecznościowym Facebook lub podczas standów zgłoszeniowych na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zgłaszać można kandydaturę swoją lub innej osoby. 

 2. Aby zostać uznanym za Kandydata, niezbędnym jest posiadanie statusu studenta UEK..

 3. Kandydaci będą informowani o dalszym postępowaniu droga mailową lub telefonicznie. 


§5

ZASADY WYBORÓW

 1. Pierwszym etapem Wyborów Najmilszej Studentki i Super Studenta UEK 2022 są Prawybory, które odbywają się w formie głosowania na Kandydatów poprzez portal społecznościowy Facebook oraz urny rozmieszczone na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 2. W głosowaniu może uczestniczyć każdy.

 3. Głosowanie odbywa się poprzez:

 4. portal społecznościowy Facebook,

 5. standy prowadzone przez Organizatora na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 1. Wartość głosów kształtuje się w następujący sposób:

 1. reakcja pod zdjęciem Kandydata na wydarzeniu “Trill Pem & Wiatr I Wybory Najmilszych 2022 I Juwenalia UEK” na portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/events/1094370251126663) - 1 punkt,

 2. komentarz z historią związaną z Kandydatem pod zdjęciem Kandydata na wydarzeniu “Trill Pem & Wiatr I Wybory Najmilszych 2022 I Juwenalia UEK” na portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/events/1094370251126663) - 4 punkty,

 3. oddanie głosu na Kandydata podczas standów, o których mowa w §5 ust. 3 - 5 punktów.

 1. Większa ilość komentarzy z historią związaną z Kandydatem pod zdjęciem Kandydata od tej samej osoby nie wpływa na zwiększenie ilości punktów.

 2. W Prawyborach wskazanych zostanie 10 Finalistów, którzy przechodzą do etapu właściwego, tj. Wyborów.

 3. Po zakończeniu Prawyborów Finaliści otrzymają wszelkie niezbędne informacje określające ich sposób udziału w Wyborach. 

 4. Niepojawienie się na Wyborach jest równoznaczne z rezygnacją o ubieganie się o tytuł Najmilszej Studentki bądź Super Studenta UEK. 

 5. Wybory odbędą się 6 maja 2022 r. w Klubie “Scena Piast”, który znajduje się na ul. Piastowskiej 47, 30-067 Kraków.

 6. Zadaniem Finalistów jest prezentacja swojej osoby przed Jury oraz publicznością. 

 7. Jury w swojej ocenie zwraca uwagę na całościową prezentację, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu wypowiedzi, kultury osobistej, poczucia humoru, zachowania na scenie, oryginalności oraz dostosowania się do reguł podanych przez Organizatora. 

 8. Jury powoływane jest spośród władz Uczelni, pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przedstawicieli społeczności studenckiej oraz artystów.

 9. Obrady Jury są tajne, a wybór Zwycięzców dokonywany jest w głosowaniu większością zwykłą. 

 10. Finalistów obowiązują zasady wzajemnego poszanowania i tolerancji. 

 11. Finalista bierze na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za swoje działania przez cały czas trwania Wyborów. 

 12. Finalista ma obowiązek postępować zgodnie z zasadami Wyborów oraz Regulaminem Wyborów pod groźbą wykluczenia z Wyborów. 


§6

NAGRODY

 1. Finaliści, którzy zajmą pierwsze miejsca w Wyborach są Zwycięzcami i otrzymują Nagrodę Główną.

 2. Oprócz Nagrody Głównej, Zwycięzcy otrzymują tytuł Najmilszej Studentki bądź Super Studenta UEK. 

 3. Zwycięzcy Wyborów zobowiązani są do udziału w Wyborach Najmilszej Studentki Krakowa oraz w Wyborach Super Studenta Krakowa.

 4. Dodatkową nagrodę, tzw. Nagrodę Publiczności, otrzymuje Finalista wskazany przez publiczność podczas Wyborów w drodze głosowania. 


§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie Wydarzenia oraz odwołania Wydarzenia.

 2. W przypadku odwołania Wydarzenia, Organizator nie będzie zobowiązany do rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza Biletu, poza zwrotem sumy, na jaką opiewał Bilet na odwołane Wydarzenia, na podstawie okazania dowodu zakupu Biletu. 

 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na:

 4. stronie internetowej www.juwenaliauek.pl,

 5. Terenie Wydarzenia.

 1. Wejście na Teren Wydarzenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Uczestnika.

 2. Osoby przebywające na Terenie Wydarzenia podlegają przepisom porządkowym Klubu. Wejście na Teren Wydarzenia oznacza automatycznie ich bezwzględną akceptację.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia osób z Terenu Wydarzenia niestosujących się do poleceń Organizatora, pracowników Klubu, Regulaminu Wydarzenia oraz Regulaminu Klubu.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i ewentualnych zmian niniejszego Regulaminu. 

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczne decyzje w sprawach organizacyjno-porządkowych należą do Organizatora.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 7. Uczestnicy Imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu oraz na działanie migającego światła lub pewnych jego naturalnych kombinacji mogących wywołać u uczestników utraty przytomności lub ataki epileptyczne.

 8. Klub jest objęty monitoringiem wizyjnym. Wejście na Teren Wydarzenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na filmowanie i fotografowanie Uczestnika.

 9. Udział w Wydarzeniu oznacza zgodę Uczestnika na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora oraz podmioty z nim współpracujące w celach dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych. Uczestnicy niewyrażający zgody na wykorzystanie ich wizerunku w celach wskazanych powyżej poinformują o tym w formie pisemnej członków Grupy Projektowej, nie później niż w dniu Wydarzenia.

 10. Administratorem przetwarzanych danych jest NZS UEK, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, REGON: 35675846, NIP: 6762252068, wpisane do rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000169365. Ze wszelkimi pytaniami dotyczącymi zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować pod adresem email: najmilsi@juwenaliauek.pl w tytule wpisując „ochrona danych osobowych” lub „RODO”.

 11. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Wydarzenia, zgodnie z niniejszym Regulaminem, przez okres trwania Wydarzenia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

 12. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późń. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”). 

 13. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 14. Celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, każdy Uczestnik przebywający na Terenie Wydarzenia zobowiązany jest przestrzegać wszystkich obostrzeń epidemiologicznych i reżimu sanitarnego, wprowadzonych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz pozostałych bieżących zaleceń sanitarnych Organizatora. Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do zapoznania się z obowiązującymi wytycznymi w zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznego. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na Wydarzenie oraz do usunięcia z Terenu Wydarzenia Uczestników niestosujących się do obowiązujących zasad postępowania.

 15. Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w Wydarzeniu nie mogą uczestniczyć osoby, u których występują objawy wskazujące na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 oraz osoby przebywające na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. W przypadku wystąpienia u Uczestnika Wydarzenia którejś z okoliczności wymienionych w zdaniu poprzednim, Uczestnik Wydarzenia ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na Wydarzenie oraz do usunięcia z Terenu Wydarzenia Uczestników, w przypadku których wystąpiła którakolwiek z wyżej wymienionych okoliczności.

 16. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nieprzestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.