Regulamin – X-tremalia UEK

§1

PRZEPISY OGÓLNE


1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa oraz zasady panujące na

Wydarzeniu “X-tremalia UEK 2024”, zwanym dalej: “Wydarzeniem”.

2. Pod pojęciem Wydarzenia określa się turniej, atrakcje, konkursy oraz inne wydarzenia

realizowane w ramach X-tremalia UEK 2024 ogłoszone przez Organizatora.

3. Organizatorem X-tremalia UEK 2024 jest Stowarzyszenie Parlamentu Studenckiego

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, z siedzibą w Krakowie przy ul.

Rakowicka 27, 31-510 Kraków, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego

przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000377207, posiadające nr REGON 121507739 i NIP

6762439370, zwanym dalej: “Organizatorem”.

4. W imieniu Organizatora nad prawidłowym przebiegiem wszystkich działań

związanych z organizacją Wydarzenia czuwają:

a. Koordynator Franek Szczyrba oraz określeni Członkowie i Sympatycy

Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego

w Krakowie, zwani dalej: “Grupą Projektową”,

b. Dyrektorzy Katarzyna Staińska, Alicja Pomietło, Paulina Lis oraz Sztab

Juwenaliów UEK 2024, zwanych dalej: “Sztabem”.

5. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Wydarzenia

będą przebywać na terenie hali widowiskowo-sportowej Uniwersytetu

Ekonomicznego w Krakowie oraz na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego

w Krakowie, w wyznaczonych przez Organizatora strefach należących do terenu

Wydarzenia.


§2

UCZESTNICY


1. Wejście na Wydarzenie jest bezpłatne i nie ma ograniczeń wiekowych. Osoby

wchodzące na teren Wydarzenia zwane są dalej: “Uczestnikiem”.

2. Turnieje odbywają się na terenie hali widowiskowo-sportowej w Pawilonie

Sportowo-Dydaktycznym na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego

w Krakowie.

3. Rozpiska turniejów odbywających się w ramach Wydarzenia zostanie umieszczona na

wydarzeniu na portalu społecznościowym Facebook.

4. Zgłoszenia do turniejów odbywają się przez formularz zgłoszeniowy udostępniony na

wydarzeniu X-Tremalia UEK na portalu społecznościowym Facebook.

5. Dane udostępnione Organizatorowi przez Uczestników będą wykorzystywane w celu

należytego wywiązania się z obowiązków przez Organizatora.

6. Regulaminy turniejów zostaną udostępnione Uczestnikom w dniu ogłoszenia danego

turnieju.

7. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do zapoznania się z poszczególnymi

Regulaminami turniejów towarzyszących Wydarzeniu.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji poszczególnych osób

w przypadku naruszenia Regulaminów turniejów i atrakcji.


§3

PRAWA I OBOWIĄZKI


1. Uczestnik bierze udział w Wydarzeniu na własną odpowiedzialność.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje powstałe

podczas Wydarzenia.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, kradzieże oraz straty materialne

powstałe na skutek działania Uczestników Wydarzenia.

4. Uczestnik odpowiada za naprawienie wszelkich szkód i zniszczeń powstałych z jego

winy na terenie Wydarzenia lub w związku z jego obecnością na terenie Kampusu

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

5. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie Wydarzenia:

a. alkoholu,

b. broni i niebezpiecznych przedmiotów, w tym: materiałów wybuchowych,

środków pirotechnicznych, substancji żrących, środków odurzających

i substancji psychotropowych oraz jakichkolwiek przedmiotów mogących

stanowić zagrożenie dla osób przebywających na terenie Wydarzenia.

6. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do

Organizatora.

7. Organizator ma prawo odmówić wstępu na Wydarzenie i przebywania na nim

osobom:

a. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających

i psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

b. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób

stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa gości i/lub Uczestników Wydarzenia,

c. posiadającym przedmioty wymienione w §3 ust. 5.

8. Uczestnicy niszczący mienie, zakłócający przebieg odbywającego się Wydarzenia,

stwarzający zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego oraz łamiący ustalenia

powyższego Regulaminu będą usuwani z terenu Wydarzenia.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na Wydarzenie w przypadku

gdyby zwiększenie liczby Uczestników zagrażało prawidłowemu przebiegowi

i bezpieczeństwu Wydarzenia.

10. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wniesienie

przedmiotu, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, iż może on być użyty w celu

popełnienia czynu zabronionego, określonego ustawą lub niniejszym Regulaminem.

11. Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest stosować się do poleceń Organizatora (lub

osób przez niego wyznaczonych), nie zakłócać porządku publicznego, przestrzegać

postanowień niniejszego Regulaminu i nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób.

12. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie

Wydarzenia.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia.

14. Niniejszy Regulamin jest dostępny na:

a. stronie internetowej www.juwenaliauek.pl,

b. terenie Wydarzenia.

15. Wejście na teren Wydarzenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez

Uczestnika.

16. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia w ramach Wydarzenia jest równoznaczne

z akceptacją Regulaminu przez Uczestnika.

17. Każdy Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego

Regulaminu.

18. Współsprawstwo oraz pomocnictwo w czynach, które są zabronione zgodnie

z powyższymi postanowieniami, również będą traktowane jako naruszenie

niniejszego Regulaminu.


§4

PRAWA DO WIZERUNKU


1. Organizator informuje, że Wydarzenie jest utrwalane poprzez fotografowanie

i nagrywanie w celach dokumentacyjnych, promocyjnych, informacyjnych oraz

reklamowych przez Organizatora i jego Partnerów (rozumianych jako spółki prawa

handlowego, Stowarzyszenia oraz inne podmioty współpracujące z Organizatorem).

Uczestnik biorąc udział w Wydarzeniu wyraża zgodę na wykorzystanie

i rozpowszechnianie swojego wizerunku.

2. W odniesieniu do fotografii oraz wideo, gdzie wizerunek Uczestnika stanowi tylko

szczegół całości, odrębne zezwolenie Uczestnika nie jest wymagane i Organizator może

rozpowszechniać taki wizerunek.

3. Uczestnik zezwala na rozpowszechnianie jego wizerunku przez Organizatora oraz jego

Partnerów, w szczególności poprzez:

a. media społecznościowe,

b. strony internetowe,

c. materiały reklamowe.

4. Jeżeli Uczestnik nie zezwala na rozpowszechnianie wizerunku przez Organizatora

w sposób opisany w §4 ust. 3, w każdej chwili może opuścić Wydarzeniu.

5. Zezwolenie, o którym mowa w §4 ust. 3, jest udzielane nieodpłatnie, tj. Uczestnikom nie

przysługuje wynagrodzenie za pozowanie lub inne podobne roszczenie majątkowe

związane z pozowaniem.

6. Organizator może zezwalać podmiotom trzecim na utrwalanie, rozpowszechnianie

i wykorzystywanie wizerunku, o którym mowa w §4 ust. 3, o ile potrzeba udzielenia

takiego zezwolenia wiąże się z promocją, reklamą, informowaniem lub

sprawozdawaniem związanym z Wydarzeniem.

7. Organizator jest uprawniony do przenoszenia na osoby trzecie zezwolenia, o którym

mowa w §4 ust. 3, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Uczestnika.

8. Osoba biorąca udział w Wydarzeniu w każdej chwili może wycofać zezwolenie na

rozpowszechnienie wizerunku, jednakże w takim przypadku jest ona zobowiązana

zwrócić Organizatorowi koszty wycofania lub zniszczenia nośników, na których

wizerunek Uczestnika został utrwalony, jak również korzyści utracone przez

Organizatora na skutek cofnięcia zezwolenia.

9. Cofnięcie zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku staje się skuteczne z chwilą

zapłaty przez Uczestnika kwoty, o której mowa w §4 ust. 8.


§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia osób z terenu Wydarzenia

w przypadku złamania zasad Regulaminu Wydarzenia oraz Regulaminu Uniwersytetu

Ekonomicznego w Krakowie oraz niestosujących się do poleceń Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmian niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczne decyzje

w sprawach organizacyjno-porządkowych należą do Organizatora.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy

Kodeksu Cywilnego.

5. Udział w wydarzeniu oznacza zgodę Uczestnika na bezpłatne wykorzystanie jego

wizerunku przez Organizatora oraz podmioty z nim współpracujące w celach

dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych. Uczestnicy niewyrażający

zgody na wykorzystanie ich wizerunku w celach wskazanych powyżej poinformują

o tym w formie pisemnej członków Grupy Projektowej, nie później niż w dniu

Wydarzenia.

6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu

realizacji Wydarzenia, zgodnie z niniejszym Regulaminem, przez okres trwania

Wydarzenia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

7. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).

8. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W zakresie przetwarzania danych

osobowych możesz się z nami kontaktować pod adresem email:

zarzad@juwenaliauek.pl w tytule wpisując „ochrona danych osobowych” lub

„RODO”.

9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem

nieprzestrzegania zawartych powyżej postanowień.