Regulamin – Zmagania UEK

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa oraz zasady panujące na Wydarzeniu “Zmagania UEK 2022”, zwanym dalej: “Wydarzeniem”.

 2. Organizatorem Zmagań UEK 2022 jest:

 1. Stowarzyszenie Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, z siedzibą w Krakowie przy ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377207, posiadające nr REGON 121507739 i NIP 6762439370, reprezentowane przez Tomasza Maurka - Prezesa Zarządu i Paulinę Przydatek - Wiceprezesa Zarządu,

 2. Zarząd Juwenaliów UEK 2022, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, reprezentowany przez Mateusza Koniecznego - Dyrektora Juwenaliów UEK 2022, 

 3. Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków,

wspólnie zwanymi dalej: “Organizatorem”.

 1. W imieniu Organizatora nad prawidłowym przebiegiem wszystkich działań związanych z organizacją Wydarzenia czuwają: Koordynator Dominika Rudnicka oraz określeni Członkowie i Wolontariusze Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: Ewa Gontarz, Maciej Grabowski, Michał Kleban, Mateusz Kociszewski, Daria Korona, Mikołaj Oświęcimski, Zuzanna Rej, Alicja Sośnicka, Julia Walicka, Teresa Wiercioch, Weronika Wolanin, zwani dalej: “Grupą Projektową”

 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Wydarzenia będą przebywać na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego, w wyznaczonych przez Organizatora strefach należących do terenu Wydarzenia.

 3. W Wydarzeniu mogą wziąć udział absolwenci, pracownicy oraz studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 4. Udział w Wydarzeniu oraz wejście na Wydarzenie jest bezpłatne. Osoby wchodzące na teren Wydarzenia zwane są dalej: “Uczestnikiem”.

 5. Drużyny składają się z 6-8 studentów i/lub pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 6. Rekrutacja dla studentów trwa od 16 marca do 20 kwietnia 2022 roku.

 7. Rekrutacja dla studentów odbywa się przez formularz elektroniczny, do którego odnośnik zostanie umieszczony na wydarzeniu oraz Fanpage’u Juwenalia UEK na portalu społecznościowym Facebook w dniu rozpoczęcia rekrutacji.

 8. Zgłoszenia można dokonać również przez formularz w wersji papierowej, który będzie dostępny na standach promocyjnych Zmagań UEK, a także - w przypadku konkurencji indywidualnych - w dniu Wydarzenia w wyznaczonym przez Organizatora miejscu.

 9. Jeden student może dokonać jednego zgłoszenia.

 10. Dane udostępnione Organizatorowi przez Uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu należytego wywiązania się z obowiązków przez Organizatora.

 11. Zakwalifikowani do udziału studenci zostaną o tym fakcie poinformowani drogą elektroniczną.

 12. Drużyny biorą udział w konkurencjach przygotowanych i przeprowadzanych przez Grupę Projektową. 

 13. Drużyny oceniane są przez Grupę Projektową.

 14. Szczegółowy tryb, zasady i sposób oceniania konkurencji zostaną określone w osobnym Regulaminie opublikowanym po zakończeniu rekrutacji.

 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie krzywdy powstałe wskutek niestosowania się przez uczestników do niniejszego Regulaminu oraz do Regulaminu, o którym mowa w punkcie 16.

 16. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji drużyny lub zawodnika bez podania przyczyny.

 17. Uczestnik bierze udział w Wydarzeniu na własną odpowiedzialność. 

 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje powstałe podczas Wydarzenia.

 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, kradzieże oraz straty materialne powstałe na skutek działania Uczestników Wydarzenia.

 20. Uczestnik odpowiada za naprawienie wszelkich szkód i zniszczeń powstałych z jego winy na terenie Wydarzenia lub w związku z jego obecnością na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 21. Zabrania się wnoszenia na teren Wydarzenia:

 1. alkoholu, 

 2. broni i niebezpiecznych przedmiotów, w tym: materiałów wybuchowych, środków pirotechnicznych, substancji żrących, środków odurzających i substancji psychotropowych oraz jakichkolwiek przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla osób przebywających na terenie Wydarzenia.

 1. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Organizatora.

 2. Organizator ma prawo odmówić wstępu na Wydarzenie i przebywania na nim osobom:

 1. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

 2. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa gości i/lub Uczestników Wydarzenia,

 3. posiadającym przedmioty wymienione w pkt. 23.

 1. Organizator upoważniony jest do niewpuszczania na teren Wydarzenia osób i wypraszania ich z terenu Wydarzenia bez podania przyczyny.

 2. Uczestnicy niszczący mienie, zakłócający przebieg odbywającego się Wydarzenia, stwarzający zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego oraz łamiący ustalenia powyższego Regulaminu będą usuwani z terenu Wydarzenia.

 3. Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest stosować się do poleceń Organizatora, nie zakłócać porządku publicznego, przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu i nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób.

 4. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie Wydarzenia.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia.

 6. Niniejszy Regulamin jest dostępny na:

 1. stronie internetowej www.juwenaliauek.pl,

 2. terenie Wydarzenia.

 1. Wejście na teren Wydarzenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Uczestnika.

 2. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia w ramach Wydarzenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Uczestnika.

 3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia osób z terenu Wydarzenia w przypadku złamania zasad Regulaminu Wydarzenia oraz Regulaminu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz niestosujących się do poleceń Organizatora.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i ewentualnych zmian niniejszego Regulaminu.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczne decyzje w sprawach organizacyjno-porządkowych należą do Organizatora.

 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 8. Udział w wydarzeniu oznacza zgodę Uczestnika na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora oraz podmioty z nim współpracujące w celach dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych. Uczestnicy niewyrażający zgody na wykorzystanie ich wizerunku w celach wskazanych powyżej poinformują o tym w formie pisemnej członków Grupy Projektowej, nie później niż w dniu Wydarzenia.

 9. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Wydarzenia, zgodnie z niniejszym Regulaminem, przez okres trwania Wydarzenia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 10. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).

 11. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 12. Celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, każdy Uczestnik przebywający na terenie Wydarzenia zobowiązany jest przestrzegać wszystkich obostrzeń epidemiologicznych i reżimu sanitarnego, wprowadzonych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz pozostałych bieżących zaleceń sanitarnych Organizatora. Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do zapoznania się z obowiązującymi wytycznymi w zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznego. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na Wydarzenie oraz do usunięcia z terenu Wydarzenia Uczestników niestosujących się do obowiązujących zasad postępowania.

 13. Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w Wydarzeniu nie mogą uczestniczyć osoby, u których występują objawy wskazujące na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 oraz osoby przebywające na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. W przypadku wystąpienia u Uczestnika Wydarzenia którejś z okoliczności wymienionych w zdaniu poprzednim, Uczestnik Wydarzenia ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na Wydarzenie oraz do usunięcia z terenu Wydarzenia Uczestników, w przypadku których wystąpiła którakolwiek z wyżej wymienionych okoliczności.

 14. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nieprzestrzegania zawartych powyżej postanowień.